Uppförandekod

Vi står och agerar under OCD-förbundets uppförandekod som antogs av förbundsstyrelsen 2015-11-25.

Svenska OCD-förbundet är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som verkar för att personer med egen erfarenhet av OCD eller OCD-relaterade diagnoser och deras anhöriga ska få ett bättre stöd av och bättre förståelse från olika vårdinstanser och från samhället i stort. OCD-förbundets ambition är att uppförandekoden respekteras och följs av styrelse, anställda, medlemmar och de volontärer som samarbetar med förbundet.

Identitet och grundsyn
Svenska OCD-förbundets värdegrund bygger på en humanistisk människosyn, vilket innebär en tro på varje människas förmåga till ansvarstagande, möjlighet till utveckling och rätt till ett värdigt liv. Svenska OCD-förbundet präglas av respekt för alla människors lika värde, rättigheter och möjligheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Kunskap och empati
Kunskap och empati är oumbärliga beståndsdelar i all kommunikation från och inom Svenska OCD-förbundet. Vi visar alltid respekt såväl medlemmar emellan som i kontakten med deltagare, besökare, gåvogivare, vård- och medierepresentanter m fl.

Etik
Som representant för Svenska OCD-förbundet är det självklart att alltid vara ärlig, rättvis och visa integritet. Vi verkar för att detta genomsyrar alla delar av vår verksamhet.

Svenska OCD-förbundet arbetar aktivt emot mutor eller bestickning i någon form. Det innebär att medlemmar inte får erhålla personliga fördelar. Fördelarna gäller också anhöriga till medlemmar.

Medlemmar
Vi som verkar med och för Svenska OCD-förbundet är representanter i såväl arbetssammanhang som i privata sammanhang och ska alltid agera utifrån förbundets bästa.

Diskriminering på grund av etniskt eller nationellt ursprung, sexuell läggning, kön eller ålder vid anställning, uppdrag, ersättning eller utbildning är inte acceptabelt. Fysiska eller verbala trakasserier eller hot tolereras inte, vare sig i tal eller skrift (t ex via sociala medier). Relationen mellan medarbetare bygger på ömsesidig respekt och förtroende.

Arbetsmiljö
Nödvändiga förutsättningar för en säker och sund arbetsmiljö ska tillhandahållas alla medlemmar. Svenska OCD-förbundet eftersträvar att följa ett systematiskt arbetsmiljöarbete.

Ansvar
Ordföranden ansvarar för att implementera denna policy och att informera medlemmar om deras rättigheter, skyldigheter och ansvarsområden samt att presentera innehållet och andemeningen i detta dokument.

Överträdelse av koden
Vid händelse av att någon bryter mot koden är det alltid Svenska OCD-förbundets styrelse som fattar beslut om åtgärder. Enligt förbundets stadgar kan en medlem som bryter mot dess etiska regler av förbundsstyrelsen suspenderas och av förbundsstämman uteslutas. Suspenderingen innebär en omedelbar avstängning från att delta i verksamhet och beslut inom förbundet såväl som lokalförening fram till nästa förbundsstämma där frågan om uteslutning ska prövas (§ 13 Suspendering och uteslutning).

Share This