Stadgar

§ 1
Föreningens namn, juridiska form och säte
OCD-föreningen i östra Skåne och Blekinge är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening med säte i Kristianstad och har medlemmar i östra Skåne och Blekinge. Föreningen är en lokalförening och lyder under Svenska OCD-förbundet.

§ 2
Föreningens ändamål
Svenska OCD-förbundets lokalföreningar verkar för att personer med egen erfarenhet av OCD eller OCD-relaterade diagnoser och deras anhöriga ska få bättre stöd av och bättre förståelse från samhällets sida och organiserar medlemmarna för att de ömsesidigt ska kunna hjälpa och stödja varandra. Lokalföreningen ska verka lokalt med stödjande och kunskapsförmedlande insatser.

§ 3
Föreningens uppbyggnad
Föreningen utgår från Svenska OCD-förbundet som har lokalföreningarna som sin bas. Lokalföreningarna kan vara samlade i en regionförening som i sin tur är samlad i förbundet. Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet som hålls varje år.

§ 4
Lokalföreningarna
Medlemmar bosatta inom samma geografiska område kan sluta sig samman till en lokalförening för att tillsammans driva verksamhet i enlighet med förbundets ändamål, stadgar, etiska regler och handlingsprogram.

Lokalföreningen ska ha förbundets normalstadgar för lokalförening. Dess tillblivelse, namn och geografiska verksamhetsområde ska godkännas av förbundsstyrelsen, så också dess upplösning eller sammanslagning liksom disposition av kvarvarande tillgångar.

En lokalförening bildas på initiativ från medlemmar, regionförening eller av Svenska OCD-förbundet.

§ 5
Medlemmar
Föreningen samlar som medlemmar dem med egen erfarenhet av OCD eller OCD-relaterade diagnoser, anhöriga till dessa samt andra som stödjer föreningens syfte och verksamhet.

Medlem kan den enskilde vara som stöder föreningens syfte och verksamhet, följer dess stadgar och etiska regler samt till förbundet betalt fastställd årsavgift.

Medlem ingår i lokalförening inom vars geografiska verksamhetsområde bostadsorten ligger men kan välja att vara verksam i annan lokalförening.

Endast medlem, som inte är anställd av föreningen, kan inneha förtroendeuppdrag inom en lokalförening. Som förtroendeuppdrag räknas att sitta i styrelsen, vara ledamot i valberedningen, vara revisor och att vara ombud vid regionförenings årsmöte eller Svenska OCD-förbundets förbundsstämma.

Stödmedlem i en lokalförening kan den juridiska person vara som stöder förbundets syfte och verksamhet och som till förbundet betalt fastställd årsavgift. Stödmedlemskap ger inga medlemsrättigheter.

§ 6
Föreningens mandatperioder samt verksamhets- och räkenskapsår
Mandatperioden för föreningens förtroendevalda är från årsmöte till årsmöte. Föreningens verksamhets- och räkenskapsår löper per kalenderår.

§ 7
Årsmöte
Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Den består av lokalföreningarnas medlemmar samt av lokalföreningsledamöter och hålls varje år på tid och plats som styrelsen beslutar, dock senast 15 mars.

Kallelse ska sändas ut senast 30 dagar före årsmötet. De medlemmar som så önskar ska kunna få årsmöteshandlingarna hemskickade före årsmötet. Samtidigt bör dessa om möjligt finnas tillgängliga på förbundets eller föreningens hemsida.

Motion kan väckas av enskild medlem. Den ska vara skriftlig och vara föreningsstyrelsen tillhanda före januari månads utgång.

Endast närvarande medlem och styrelseledamot har yttrande-, förslags- och rösträtt. Ledamot i lokalföreningens styrelse äger dock inte rösträtt i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen, samt vid val av revisorer och revisorssuppleanter.

Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal äger årsmötesordföranden utslagsröst, utom vid personval då lotten avgör. Saknar årsmötesordföranden rösträtt avgör lotten. Vid personval ska sluten omröstning äga rum om röstberättigad så begär.

Vid årsmöte ska följande ärenden behandlas:

∗ Mötets öppnande
∗ Fastställande av röstlängd
∗ Val av ordförande och sekreterare för mötet
∗ Val av två justerare tillika rösträknare att jämte mötesordförande justera protokoll
∗ Fastställande av dagordningen
∗ Fråga om årsmötets stadgeenliga sammankallande
∗ Styrelsens verksamhetsberättelse
∗ Styrelsens ekonomiska redovisning
∗ Revisorernas berättelse
∗ Beslut om föreningsstyrelsens ansvarsfrihet
∗ Fastställande av verksamhetsplan
∗ Fastställande av budget
∗ Val av ordförande
∗ Val av ledamöter
∗ Val av suppleanter
∗ Val av revisor och revisorssuppleant
∗ Val av ombud till regionens årsmöte (om regionförening finns)
∗ Val av ombud till OCD-förbundets årsstämma
∗ Val av valberedning
∗ Inkomna motioner och styrelsens yttrande över dessa
∗ Mötets avslutande

§ 8
Valberedning
Årsmötet väljer en valberedning om en till tre ledamöter, varav en sammankallande, för att bereda nästa val. Valberedare äger rätt att närvara vid enstaka styrelsemöten för att bilda sig en uppfattning om hur styrelsen fungerar.

Valberedningen ska utifrån inhämtade nomineringar och egna förslag skapa beslutsunderlag utifrån föreningens behov.

§ 9
Revisorer
Årsmötet utser en revisor och en revisorssuppleant, om så är möjligt, för att granska föreningsstyrelsens verksamhet och ekonomiska förvaltning.

Revisors berättelse och förslag angående styrelsens ansvarsfrihet ska om möjligt ingå i utsända årsmöteshandlingar.

§ 10
Lokalföreningens styrelse
Styrelsen har att mellan årsmöten leda föreningen och dess verksamhet i enlighet med stadgar och årsmötesbeslut samt att förvalta dess tillgångar.

Styrelsen består av föreningens ordförande samt minst två ledamöter. Som ersättare bör en eller två suppleanter finnas. Samtliga väljs för tiden fram till nästa årsmöte och helst så att inte hela styrelsen avgår/utbyts samtidigt.

Styrelsen konstituerar sig själv. Den bör utfärda attestregler samt inom sig utse firmatecknare att teckna firman var för sig, förslagsvis ordförande och kassör.

Styrelsen är beslutsmässig när, förutom ordföranden, minst två av de ordinarie ledamöterna deltar i mötet. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal avgör mötesordförandens röst.

Vid sammanträde ska protokoll föras. Styrelsen bör ha minst tre protokollförda möten utöver konstituerandemötet per år. Av föreningen anställd person kan vara styrelsens protokollförare, dock utan rätt att delta i diskussion eller beslut.

Till styrelsen kan tillfälligt adjungeras personer med speciella kunskaper. Adjungerad har endast yttrande- och förslagsrätt.

Suppleanter äger rösträtt vid ordinarie ledamots frånvaro.

§ 11
Suspendering och uteslutning
Medlem som motverkar lokalföreningens eller förbundets ändamål och/eller bryter mot dess stadgar eller etiska regler kan, på uppdrag av lokalförening, av förbundsstyrelsen suspenderas och av förbundsstämman uteslutas. Suspenderingen innebär en omedelbar avstängning från att delta i verksamhet och beslut fram till nästa förbundsstämma där frågan om uteslutning ska prövas.
§ 12
Stadgeändring
För ändring av dessa stadgar fordras beslut med två tredjedels majoritet av de avgivna rösterna vid en förbundsstämma eller beslut med mer än hälften av de avgivna rösterna vid två på varandra följande förbundsstämmor, varav en kan vara extrastämma. Vid smärre justeringar kan detta ske på ett av lokalföreningen hållet årsmöte, på samma grunder som ovan.
§13
Upplösning av förening
För beslut om upplösning av lokalförening fordras beslut med två tredjedels majoritet vid två på varandra följande årsmöten, varav ett kan vara ett extra årsmöte.

Innan beslut om upplösning träder i kraft ska den godkännas av förbundsstyrelsen.

Vid upplösning ska föreningens kvarvarande tillgångar tillfalla förbundet eller gå till ideell eller allmännyttig verksamhet som bedrivs i linje med föreningens/förbundets ändamål. Om bidragsgivare så beslutar ska deras andel av kvarvarande tillgångar gå tillbaka till givaren.

Förbundet kan förvalta lokalföreningens tillgångar tills en ny förening bildas om föreningen så önskar/begär.

Share This